Ak sa napriek všetkej snahe stane, že zakúpený tovar treba reklamovať, prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie, ktoré slúžia aj ako reklamačný postup.

 

1. Prijatie reklamácie

Reklamovaný tovar môže zákazník priniesť osobne do predajne la différence v Trnave na vlastné náklady alebo na vlastné náklady poslať na adresu prevádzky la différence.
 

2. Miesto vybavenia reklamácie

Reklamácie sa vybavujú v kamennej predajni la DifférenceJána Hollého 4, 91705 Trnava, Slovakia.
 

3. Doklady potrebné pri reklamácii

Pri osobnom zadaní reklamácie, kupujúci predloží faktúru alebo pokladničný blok. Pri vzdialenom zadaní reklamácie, kupujúci vloží do balíka s tovarom aj kópiu faktúri alebo kópiu pokladničného bloku.
 

4. Popis závady

Závadu je potrebné popísať podrobne. Inak dochádza k zdržaniu vybavenia reklamácie. Pri vzdialenom zadaní reklamácie kupujúci priloží do balíka aj vyplnený reklamačný formulár - Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

 

5. Doba vybavovania reklamácie

Doba reklamácie je max. 30 dní od potvrdenia závady reklamačným pracovníkom, že sa jedná o reklamačnú závadu. V prípade nedodržania tohto termínu sa postupuje podľa dohody so zákazníkom.
 

6. Zaslanie reklamovaného tovaru zákazníkovi

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Náklady na dopravu tovaru späť k zákazníkovi z reklamácie hradí predávajúci. Ak si zákazník praje reklamovaný tovar vyzdvihnúť v predajni osobne, je potrebné o tom vopred predajcu informovať v reklamačnom protokole alebo e-mailom na andrejka.kamenarova@gmail.com. Zákazník od ukončenia reklamačného konania má 30 dní na prevzatie vyreklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto doby má predajca nárok naložiť s tovarom podľa vlastnej vôle.
 

7. Záručná doba

a. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné chyby spôsobené pri šití / výrobe tovaru. Reklamácie sa riešia v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Na všetok tovar je poskytovaná záruka.

b. Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na dodacom liste. Ak nie je pre daný tovar určená záručná doba, platí záruka 24 mesiacov.

c. Záručná doba začína platiť dňom vystavenia daňového dokladu, v prípade výmeny za iný výrobok záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o čas, kedy bol tovar v reklamácii.

8. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

- reklamovanie tovaru bez dokladu o kúpe

- reklamovanie parametrov, ktoré výrobca nezaručuje

- poškodenie spôsobené zákazníkom, neodborná manipulácia s tovarom

- používanie v nevhodných podmienkach

- poškodenie tovaru počas prepravy tovaru

- oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom

- záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena

9. Výmena tovaru

Reklamovaný tovar zakúpený do 14 kalendárnych dní od predaja sa v prípade, že sa závada potvrdí, vymení okamžite za podmienky, že daný tovar je na sklade.