Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ladifference.sk je:


PhDr. Andrea Kamenárová

Lúčna ulica 7287/1
91705 Trnava
Slovensko


Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.ladifference.sk.

 

2. Účel spracúvania osobných údajov:

 • -  Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • - Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • - Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • - Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.ladifference.sk
 • - Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • - Zasielanie informačných elektronických správ.

 

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • - Fakturačné údaje:
  • - Meno a priezvisko / Obchodný názov*
  • - Adresa trvalého bydliska / sídla*
  • - IČO*, DIČ*
 • - Údaje pre doručenie:
  • - Meno a priezvisko príjemcu
  • - Adresa doručenia
  • - Telefónne číslo príjemcu
 • - Kontaktné údaje:
  • - Meno kontaktnej osoby*
  • - Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
  • - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 • - Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem
 

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté


Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

 • - Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 

6. Zverejnenie údajov


Získané údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme.
 

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • - Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • - Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • - Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • - Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • - Likvidáciu jej osobných údajov.
  • - Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v menu Prihlásenie, ktoré sa nachádza na ľavej strane obchodu po prihlásení zákazníka.
  • - Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@ladifference[bodka]sk, písomne alebo osobne na adrese sídla predávajúceho.